وارونه

مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid Planeta

مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid Planeta

Dawid Planeta ترس هایش را به شکل حیوانات عظیم الجثه نمایش داده است !

مبارزه با افسردگی عنوان نقاشی های جدید هنرمند لهستانی Dawid Planeta .مبارزه با افسردگی کار آسانی نیست مخصوصا اگر بخواهید به تنهایی به مبارزه با آن بپردازید.

Dawid Planeta برای مبارزه با ترس ها درونی و مشکلات روحی خود شروع به ترسیم دنیایی خیالی و تاریک کرده است که مرد کوچکی را در حال عبور از جنگلی فراموش شده که در آن حیوانات بسیار بزرگی حضور دارند به تصویر می کشد و او این کار را به زیبایی انجام داده است.

انسان بزرگترین دشمن خود است

در ادامه آثار او را در مجله وارونه تماشا کنید