خیلی خوب بود ،، خیلی اتفاقی پیداش کردم از گوگل
.
با اجازتون من این صفحه برای دوتا از دوستام تلگرام کردم ،، ممنون