آقا چرا شایعه پراکنی میکنید؟ جی زی تا حالا نود پنج بار نامزد گرمی شده و بیست و دو تا از نود و پنج تارو برده ، اون هشت تا فقط به خاطر آلبوم چهار چهل و چهار بود که نامزد شد و نتونست ببره و بیشترش به کندریک رسید