داداچ حیا کن بزار بریم با فیلترشکن ببینیم تو هم به دردسر نیفتی 😂😂😂