اگر پرنسس های دیزنی مرد بودند ، چه شکلی می شدند ؟ دنیای ایجاد شده توسط دیزنی مفاهیمی مانند شاه، شاهزاده خانم ، زیبایی و زشتی را برای ما از سنین کودکی تا کنون بیان کرده است.اما اگر پرنسس های دیزنی آنگونه که تا کنون دیده ایم نبودند ، یا حتی اگر آن ها مرد بودند چه شکلی می شدند ؟

اگر پرنسسهای دیزنی مرد بودند

1-اسمرالدا

اسمرالدا

2-السا

السا


همچنین بخوانید:


3-اورسولا

اورسلا

4-دیو و دلبر

زشت و زیبا

5-مانیفستو

اگر پرنسسهای دیزنی مرد بودند

6-پوکاهانتس

اگر پرنسسهای دیزنی مرد بودند

7-آریل

اگر پرنسسهای دیزنی مرد بودند