هرکس پوشش خاص خودش رو داره و نمیشه بر اساس علایق عمومی اونارو بدلباس یا خوش لباس بنامیم