سلام
به نظرم این صحیح تر باشد که
وقتی شیخ فضل الله نوری مشروعه خواه شنید که صحاف باشی در سالن سینمای خود عکس زن های بی حجاب را نشان می دهد، به تکفیر سینما پرداخت و آن را نامشروع اعلام کرد.