نظربه اینکه جهل به قانون رافع مسولیت کیفری نیست.لذااینگونه اطلاعات میتواند کاربردی ومفیدباشد.