مجردی علامت بیماری روحی روانیه کجاش بشر دوسته اتفاقا اینطور آدما گوشه گیر هستن و به هیچ درد کسی نمیخورن