شناخت انواع رابطه ی بی سرانجام به شما کمک می کند که از آسیب های احتمالی به زندگی تان جلوگیری کنید. در کتابی که باربارا دی آنجلیس با عنوان “آیا تو آن گمشده ام هستی؟” 10 نوع رابطه ای که سرانجامی نخواهد داشت را توضیح داده است.

شما در کدام یک از این رابطه های بی سرانجام درگیر هستید؟ 

  1. رابطه ای که در آن بیش از آنچه به شما عشق می ورزند، عشق می ورزید.
  2. رابطه ای که در آن بیش از آنچه که شما عشق می ورزید به شما عشق می ورزند.
  3. رابطه ای که در آن شیفته توانایی های بالقوه نامزد یا همسر خود می باشید.
  4. رابطه ای که در آن ماموریت نجات همسر خود را دارید.
  5. رابطه ای که در آن به همسرتان به عنوان یک الگو و آموزگار چشم دوخته اید.
  6. رابطه ای که در آن به دلایل بیرونی و نه درونی شیفته نامزد یا همسر خود شده اید.
  7. رابطه ای که در آن تفاهم جزئی با همسر یا نامزدتان دارید.
  8. رابطه ای که در آن نامزد یا همسر را از روی سرکشی و عصیان انتخاب می کنید.
  9. رابطه ای که در آن نامزد یا همسر را به عنوان عکس العملی در قبال نامزد یا همسر قبلی خود انتخاب کرده اید.
  10. رابطه ای که در آن نامزد یا همسرتان از نظر روحی یا عاطفی در دسترس شما نیست.

در ادامه بخوانید:

حسادت در روابط عاشقانه ؛ چرا به روابط همسرم با دیگران حسادت می کنم؟

چرا نسبت به همسرم سرد شدم؟ 20 دلیل برای سرد شدن روابط عاشقانه

بهترین زمان برای گفتن “دوستت دارم” در یک رابطه چه زمانی است؟