انتشار کاست هایی به تعداد محدود با هنرمندانی ناشناس !!!

رکورد لیبل Ninja Tune که یکی از معروف ترین ناشران موسیقی تجرب و الکترونیک در جهان است، به تازگی و طی ماه اخیر شروع به انتشار آهنگ هایی بر روی نوار کاست کرده است که نام  هنرمندان این آثار هم عجیب است و ناشناس هستند ، احتمال می رود تیم موسس Ninja Tune پشت این نام های عجیب فعالیت می کنند.

رکورد لیبل Ninja Tune
ZENO’S PARADOX THAT KNIGHTSBRIDGE OG

این کاست ها به تعداد محدود 100 عدد منتشر شده اند.

رکورد لیبل Ninja Tune
UBER SPLIFF TO GATWICK DIAL 666 8100

هدف احتمالی و دلیل انتشار این کاست ها همچنان به همراه هنرمند این آثار همچنان نامشخص است.

رکورد لیبل Ninja Tune
BANK OF ENGLAND CHAOS RAIN