فیلم های توقیفی سینما ، تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ برای تعیین تکلیف فیلم‌های بدون پروانه نمایش !

فیلم های توقیفی سینما ، تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ برای تعیین تکلیف فیلم‌های بدون پروانه نمایش !

فیلم‌های مشکل‌دار را بشناسید! با وعده‌ تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف فیلم های توقیفی سینما ، بررسی اسامی فیلم‌های که هنوز رنگ پرده را ندیده‌اند،…