طراحی مد بر روی پوشاک و تزئینات سفارشی متمرکز می شود،که…