این اپلیکیشن به شما اجازه میدهد تا ابلتون لایو را از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی کنترل کنید

این اپلیکیشن به شما اجازه میدهد تا ابلتون لایو را از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی کنترل کنید

آهنگسازی از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی ! تکنولوژی واقعیت مجازی در دنیای آهنگسازی آنگونه که انتظارش می رفت تکنولوژی مورد قبولی نیست و به درستی…