این پوست الکترونیکی می تواند خود را بهبود بخشد و قابلیت بازیافت را نیز دارد

این پوست الکترونیکی می تواند خود را بهبود بخشد و قابلیت بازیافت را نیز دارد

پوست الکترونیکی یا e-skin با قابلیت بازیافت در تلاش برای ساخت دستگاه های الکترونیکی سازگار با محیط زیست، محققان یک پوست الکترونیکی را بوجود  آورده اند…