EOB Sustainer Stratocaster
علم و فناوری, موسیقی

کمپانی گیتار سازی فندر در همکاری با گیتاریست ردیوهد گیتار سیگنچر اد اوبراین را معرفی کرد 

اد اوبراین گیتاریست ردیوهد در همکاری با کمپانی فندر گیتار EOB Sustainer Stratocaster را طراحی کرد ! گیتاریست ردیوهد، اد اوبراین  گیتار EOB Sustainer…