قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار بد، می تواند شما را دچار سندرم خبر بد کند. بسیاری از شما به دلیل اینکه می خواهید از اوضاع و احوال اطراف تان با خبر باشید، مدام اخبار را پی گیری می کنید. از طرفی بسیاری از اخبار…