10 فیلم برای آرامش و فراموش کردن ! سلام دوستای گلم امیدوارم حالتون خوب باشه .در خدمتون هستم با معرفی سری فیلم هایی که می تونه باعث آرامشتون بشه و حتی برای ساعاتی اندک بتونه شما را از این دنیا و استرساش دور کنه! یه…