دیوید لینچ آهنگ ناین اینچ نیلز را برای توئین پیکس رد کرد! چون آهنگ به اندازه کافی زشت نبوده !!!

دیوید لینچ آهنگ ناین اینچ نیلز را برای توئین پیکس رد کرد! چون آهنگ به اندازه کافی زشت نبوده !!!

البته این گروه سرانجام موفق شد آهنگ She’s Gone Away را در سریال اجرا کند. ترنت رزنر اعلام کرد دیوید لینچ آهنگ ناین اینچ نیلز را برای توئین…