ویروس رایانه ای (ویروس کامپیوتری) بخش نخست از مباحث آشنایی با بدافزارهای رایانه ای

ویروس رایانه ای (ویروس کامپیوتری) بخش نخست از مباحث آشنایی با بدافزارهای رایانه ای

ویروس رایانه ای عامل بیماری در محیط سایبر همانگونه که در عالم واقع اموال ما در معرض تخریب هستند، در فضای سایبر نیز اطلاعات یا…