مشکلات اقتصادی و کاهش انگیزه ! انسان یک موجود زیست شناختی اجتماعی است.بنابراین، سالم بودن در این سه حوزه،…