وارونه

مجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontes

مجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontes

فیگور های برنزی بسیار جالب از هنرمند اسپانیایی

مجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontes مجسمه ساز اسپانیایی شامل فیگور های مختلف از انسان می باشد اما با فرمی عجیب  !

 

آثار او را در مجله وارونه تماشا کنید.

 

مجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontesمجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontesمجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontesمجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontesمجسمه های برنزی در هم پیچیده اثر Isabel Miramontes