🔵تمرینات اینتروال:
ثابت شده که ورزش های اینتروال در رفع چربی های شکم نتیجه بهتری میدهد.